นักเรียนโรงเรียนตรีภัทร จังหวัดอยุธยา

6 ก.พ. 61 42

    วันที่ 6 และ 8 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คณะครูนำนักเรียนจากโรงเรียนตรีภัทร จังหวัดอยุธยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านหลักสูตร “วิถีเกษตรของพ่อ” และหลักสูตร “ตามรอยพ่อ” ในระดับชั้น ป.1 - ป.6 และอนุบาล 1 ตามลำดับ ซึ่งเลือกสรรกิจกรรมให้เหมาะสมตามวัย เรียนรู้พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร และภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรไทย “พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา” อาทิ นิทรรศการพระราชพิธีในวิถีเกษตร พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ บนฐานภูมิปัญญาไทย เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้กับเกษตรกร นิทรรศการนวัตกรรมของพ่อ สะท้อนให้เห็นถึงพระวิริยภาพและพระอัจฉริยภาพในกระบวนการคิด การสร้างสรรค์นวัตกรรมจากภูมิปัญญา ทักษะ และความเพียรพยายาม เกิดเป็นนวัตกรรมที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาให้แก่ลูกหลานชาวไทย “พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม” เดินตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจในการดำรงอยู่ของพันธุกรรม ตระหนักและร่วมรักษาไว้ไม่ให้สูญหาย รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตอกย้ำความเข้าใจ ผ่านการเรียนรู้ที่สนุก เข้าใจง่ายกับภาพยนตร์ 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” และ “ทรัพย์ดินสินน้ำ””