พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานเปิดค่ายผู้นำเยาวชน คนราชภัฏ ครั้งที่ 1 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี

15 พ.ค. 67 18

        วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายผู้นำเยาวชน คนราชภัฏ ครั้งที่ 1 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ ร่วมกับมูลนิธิไทยยั่งยืน ดำเนินโครงการพิเศษสำหรับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2567 มีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 376 คน  ประกอบด้วยนายกสภานักศึกษา ประธานสภานักศึกษา และนายกสโมสรทุกคณะจากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยในส่วนสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร นางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายพัฒนา พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา

         สำหรับโครงการค่ายผู้นำเยาวชน คนราชภัฏ ครั้งที่ 1 หรือ Rajabhat Young Leadership Program 2024 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษา และเครือข่ายผู้นำนักศึกษาทุกระดับ  ทั้งระดับองค์การนักศึกษา และระดับคณะ เสริมภาวะผู้นำ พัฒนาบุคลิกภาพความฉลาดทางอารมณ์ การใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการคนรวมทั้งการศึกษาเรียนรู้แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริ และปลูกฝังอัตลักษณ์ และความภาคภูมิใจในความเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่สร้างพลังภูมิปัญญาของแผ่นดินตามบทบาทภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ