พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ร่วมประชุมวิชาการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจBCG

14 ก.ย. 66 17

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 พลอากาศเอกเสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนากิจการ สำนักนัวตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และสำนักอำนวยการ เข้าร่วมประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี 2566  ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใต้แรงกดดันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” และ “การขับเคลื่อน BCG เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้ความร่วมมือกับเครือข่าย” ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวในงาน ถึงประเด็นการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานที่สำคัญของ สผ. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากภาคส่วนต่าง ๆ ภายใต้แรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือของภาคีเครือข่ายให้ภาคีเครือข่าย

ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน ได้รับทราบมาขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม