ร.ร.บ้านคลองสว่างอารมณ์ เข้าค่าย

1 พ.ย. 60 16

   คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ จังหวัดนครปฐม เข้าค่ายการเรียนรู้ “วิถีพอเพียง” ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2560 – 1 พฤศจิกายน 2560 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม และพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ลงมือปฏิบัติทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ,การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และการสร้างบ้านดิน ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันฝึกกระบวนการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด รากฐานแห่งความมั่นคง, สื่อสารสร้างสรรค์ และแม่น้ำรวมใจ ตื่นตา ตื่นใจกับภาพยนตร์ 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” และ เรื่อง “แผ่นดินของเรา” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ”