สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดค่ายเรียนรู้พันธุกรรมพืชท้องถิ่น ให้กับเยาวชนในพื้นที่เครือข่ายฯ จ.กาญจนบุรี

25 ก.พ. 67 23

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากร “ค่ายเรียนรู้พันธุกรรมพืชท้องถิ่น จ.กาญจนบุรี” ให้กับเยาวชนในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีนายสุรสิทธิ์ ฤกษ์ศักดิ์ศรี เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จ.กาญจนบุรี ประธานศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดกาญจนบุรี “วิสาหกิจชุมชนกาแฟและบุกพุเย” ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น จำนวน 60 คน

        ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากร “ค่ายเรียนรู้พันธุกรรมพืชท้องถิ่น จ.กาญจนบุรี” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความรู้ ควบคู่กับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พร้อมตระหนักถึงคุณค่าประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากร และเกิดจิตสำนึกและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติโดยเริ่มจากพื้นที่ชุมชนของตน และนำสู่การสร้างประโยชน์สู่สังคม ผ่านกิจกรรมการเรียน อาทิ เรียนรู้การลงมือฝึกปฏิบัติการทำ ข้าวหลามกะเหรี่ยง (หมี่เถ่ย) เรียนรู้ประเพณีกวนข้าว ยาฮู้ (ข้าวทิพย์) ของชาวกะเหรี่ยง  การทอผ้ากะเหรี่ยงกี่เอว สร้างงานศิลปะด้วยสีน้ำจากดอกไม้ การปลูกบุก การแปรรูปบุกเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงสำรวจเส้นทางศึกษาและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น