สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2567

19 เม.ย. 67 30

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting Application โดยมีนางสาวศิริพร บุญชู เป็นประธานการประชุม ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

    1.1 เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมคณะกรรมการ พกฉ. ครั้งที่ 3/2567

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2567

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

    -ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

    3.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบ

    3.2 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

    -ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

    3.3 เรื่อง กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

    4.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลัก ไตรมาส 2/2567

    4.2 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน ไตรมาส 2/2567

    4.3 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ไตรมาส 2/2567

    4.4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบประจำปี ไตรมาส 2/2567

    4.5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ไตรมาส 2/2567

    4.6 เรื่อง การจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรายงานการเงิน รอบปีบัญชี 2568

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

    5.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2

    5.2 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบประจำประมาณ พ.ศ. 2567

    - รายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง โครงการจ้างซ่อมแซมหลังคาทางเดินเชื่อมต่อกลุ่มอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    5.3 เรื่อง กำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2567

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

    6.1 เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน รายงานการประเมินผลการใช้จ่าย รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน และการสอบทานระบบการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566