สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดประชุมคณะกรรมการ พกฉ. ครั้งที่ 3/2567

28 มี.ค. 67 12

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting Application โดยมี ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เป็นประธานการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ พกฉ. ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง เพื่อทราบ

    3.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

    4.1 เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

    4.2 เรื่อง ร่าง ระเบียบสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยการดำเนินการสวัสดิการประเภทสโมสรสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

    4.3 เรื่อง ร่าง โครงสร้างองค์กรและการจัดแบ่งส่วนงานภายใน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

    5.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

    5.2 เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ

    5.3 เรื่อง กำหนดการประชุมคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4/2567

    5.4 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของผู้อำนวยการ พกฉ. ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 – เดือนธันวาคม 2566)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ