สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดประชุมคณะกรรมการ พกฉ. ครั้งที่ 9/2566

26 ก.ย. 66 17

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุม คณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 9/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting Application โดยมี นายวีระชัย  นาควิบูลย์วงศ์ เป็นประธานการประชุม ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ปทุมธานี โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ พกฉ. ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง เพื่อทราบ

        3.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่  30 สิงหาคม 2566

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

        4.1 เรื่อง แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว         (องค์การมหาชน)

        4.2 เรื่อง การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชนมาใช้ภายในองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายไตรมาส

            4.2.1 การพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี

        4.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

        4.4 เรื่อง การเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ พกฉ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

        4.5 เรื่อง กรอบวงเงินการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนของเจ้าหน้าที่เพื่อเลื่อนเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

        4.6 แผนการดำเนินงานของผู้อำนวยการ พกฉ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนกันยายน 2567)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

        5.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ณ วันที่  31 สิงหาคม 2566

        5.2 เรื่อง รายงานแบบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ณ วันที่ 15 กันยายน 2566

        5.3 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการผู้เข้าชม จากผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

        5.4 เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

        5.5 เรื่อง รายงานผลดำเนินการจัดการองค์ความรู้ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

        5.6 เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

        5.7 เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างไ

        5.8 เรื่อง กำหนดการประชุมคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 10/2566

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ