สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ พกฉ. ครั้งที่ 3/2567

18 เม.ย. 67 21

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ พกฉ. ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนายปฎิญญา เหลืองทองคำ เป็นประธานการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพอเพียง ชั้น 3 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองระเบียบข้อบังคับ พกฉ. ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

    3.1 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 เกี่ยวกับกรณี ดังนี้

        - ร่างระเบียบสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยการดำเนินการสวัสดิการประเภทสโมสรสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ 4 เพื่อพิจารณา

    4.1 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง คำสั่ง สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ที่ 15/2567 เรื่อง ให้ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

    5.1 ขอสำเนาเอกสารการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีการกำหนดราคากลางปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ