สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดประชุมคณะทำงานพัฒนา พกฉ. ครั้งที่ 3/2567

10 เม.ย. 67 14

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ เป็นประธานการประชุม ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

    3.1 รายงานความคืบหน้าของคณะทำงานรับผิดชอบการพัฒนาพื้นที่ฯ เดือนมีนาคม 2567

    3.2 ติดตามงานที่ได้รับคำแนะนำจากการประชุมคณะทำงานพัฒนาสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 และครั้งที่ 2/2567 วันที่ 13 มีนาคม 2567

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

    4.1 แผนพัฒนาของคณะทำงานรับผิดชอบการพัฒนาพื้นที่ฯ ปีงบประมาณ 2567

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ