สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานของ พกฉ. ครั้งที่ 2/2567

22 เม.ย. 67 16

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting Application โดยมีนายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ เป็นประธานการประชุม  ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

    ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

    ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1/2567

    ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

        3.1 รายงานผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ไตรมาส 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

        3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ไตรมาส 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

    ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ