สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานของ พกฉ. ครั้งที่ 8/2566

20 พ.ย. 66 26

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 8/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting Application โดยมีนายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ เป็นประธานการประชุม ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 7/2566

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 รายงานผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

3.2 รายงานการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) (ประเมินตนเอง)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการผู้เข้าชม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4.2 -ร่าง- คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

4.3 แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ