สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 2/2567

7 พ.ค. 67 11

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting Application โดยมีนายธีระ พุ่มเสนาะ เป็นประธานการประชุม ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

    3.1 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 เกี่ยวกับ กรณีดังนี้

        -ร่างระเบียบสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยการดำเนินการสวัสดิการประเภทสโมสรสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

    4.1 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง คำสั่งทางปกครอง คำสั่งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ที่ 15/2567 เรื่อง ให้ผู้ต้องรับผิชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567

    4.2 ร่างหนังสือรับสภาพหนี้ และขอผ่อนชำระหนี้ และร่างสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา

    4.3 ร่างสัญญาให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหาคดีอาญาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ (ชั้นพนักงานสอบสวน/พนักงานอัยการ และชั้นศาล) และสัญญาค้ำประกันผู้ได้รับความช่วยเหลือคดีอาญา (ชั้นพนักงานสอบสวน / พนังานอัยการ และชั้นศาลตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

    5.1 กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 3/2567