สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนางานวิจัย พกฉ. ครั้งที่ 2/2567

18 เม.ย. 67 30

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนางานวิจัย พกฉ. ครั้งที่ 2/2567 โดยมี ผศ.ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ เป็นประธานการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานบริหารงานวิจัย พกฉ. ครั้งที่ 1/2567 วันพุธที่ 17 มกราคม 2567

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

    3.1 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ พกฉ.

        - ครั้งที่ 1/2567 วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2567

        - ครั้งที่ 2/2567 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

        - ครั้งที่ 3/2567 วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567

    3.2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนางานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ไตรมาส 2

        3.2.1 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยของแต่ละสำนัก จำนวน 6 โครงการ และโครงการวิจัยของบุคลากรของ พกฉ. จำนวน 2 โครงการ

        3.2.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการสร้างความร่วมมือเชิงเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนการวิจัยเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตาม แนวทางพระราชดำริ

    3.3 รางานผลการดำเนินงานโครงการศึกษารวบรวมองค์ความรู้สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการเกษตร ไตรมาส 2

        3.3.1 รายงานความก้าวหน้าโครงการสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการเกษตร ระยะที่ 1

        3.3.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้ในประเทศไทย

    3.4 รายงานผลงานวิจัยปีงบประมาณ 2566

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ