สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนางานวิจัย พกฉ. ครั้งที่ 5/2566

17 พ.ย. 66 15

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนางานวิจัย พกฉ. ครั้งที่ 5/2566 โดยมี ผศ.ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ เป็นประธานการประชุม ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานบริหารงานวิจัย พกฉ.ครั้งที่ 4/2566 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

    3.1 สรุปประชุมคณะกรรมการ พกฉ. ครั้งที่ 10/2566 วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566

    3.2 สรปุประชุมคณะทำงานบริหารงานวิจัย พกฉ.

        - ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 4 ตุลาคม 2566

        - ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

    3.3 แผนบริหารโครงการพัฒนางานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2567

    3.4 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยของบุคลากรของพกฉ ประจำปีงบประมาณ 2567

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

    4.1 แผนดำเนินงานโครงการสร้างความร่วมมือเชิงเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนการวิจัยเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2567

        4.1.1 แผนภายใต้บันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่าง พกฉ. กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

        4.1.2 ร่างบันทึกความเข้าใจความร่วมมือและแผนภายใต้ MOU ระหว่าง พกฉ. กับ องค์การบริหารส่วนตำบลกึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

    4.2 (ร่าง) ข้อเสนอโครงการวิจัยของ พกฉ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 6 โครงการ

    4.3 (ร่าง) ข้อเสนอโครงการวิจัยสถานบันพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร (ระยะที่ 2)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ