สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดประชุมผู้บริหาร พกฉ. ครั้งที่ 2/2567

5 ก.พ. 67 20

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2/2567 โดยมี พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานการประชุม ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 3 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

    ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

    ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร พกฉ. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567

    ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง เพื่อทราบ

        3.1 เรื่องติดตามการปฏิบัติตามที่มอบหมาย/สั่งการ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน)

        3.2 เรื่อง ความก้าวหน้างานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธานฯ (รองผู้อำพนวยการ ฝ่ายพัฒนา)

    ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

        4.1 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ พกฉ. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 (สอน.)

        4.2 เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมเรื่องเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบคณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานฯ

        4.3 เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานเดือนมกราคม 2567 และแผนการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ที่สำคัญ (สอน. ,สพร. ,สนพ. ,สทส. ,สพก. ,นตภ. ,กงม. และ กผง.)

        4.4 เรื่อง ผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ