สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ร่วมงาน"เยือนวังเก่า เล่าวันวาน ผ่านสำรับอาหาร" ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

23 ก.ย. 66 9

        วันที่ 23 กันยายน 2566 พลอากาศเอกเสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบหมายให้นายชญณิพัฑฒ์  จักรดารานุวัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "เยือนวังเก่า เล่าวันวาน ผ่านสำรับอาหาร" กลุ่มปริมณฑล  จังหวัดนครปฐม ปทุมธานี  นนทบุรี และสมุทรปราการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2566 ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเชิงสถาปัตยกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมณฑล ประจำปี 2566 โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

        โดยการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ให้นักท่องเที่ยวและผู้เดินทางรู้จักและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น ยังเป็นการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล โดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม พื้นที่ และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายเงินของนักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ ประเพณี และผลิตภัณฑ์ของดีในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล