สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะหลักสูตรนักบริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

20 ก.ย. 66 38

        วันที่ 20 กันยายน 2566 พลอากาศเอกเสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบหมายให้ นางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายพัฒนา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 6 หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 83 - 85 และหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 104 – 107 ภายในงานได้รับเกียรติจาก ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วม โดยมีผู้ผ่านการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 980 คน ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ

        ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บูรณาการความรอบรู้ในมิติของวิชาการ การทำงาน สังคม และชีวิต ตลอดจนสร้างภาวะผู้นำ และมุมมองความคิดของนักบริหารยุคใหม่ เพื่อเตรียมก้าวขึ้นสู่การเป็นนักบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อระบบบริหารจัดการในระดับกรม/กองต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสามารถพัฒนาภารกิจในภาคการเกษตรให้ประสบความสำเร็จทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่นักบริหารระดับสูงทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน และสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายแห่งการพัฒนาในภาพรวมของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะก่อให้เกิดการทำงานที่มีผลสะท้อนมายังความสุข และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และผู้บริโภคในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

        ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง จำนวน 1 คน ได้แก่

        นายชญณิพัฑฒ์ จักรดารานุวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการ

หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง จำนวน 3 คน ได้แก่

        นายธงชัย บุญมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักอำนวยการ 

        นายราเมธ อ่ำสกุล เจ้าหน้าที่พัฒนานวัตกรรมเกษตร สำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

        ว่าที่ร้อยตรีทิฆัมพร กลิ่นบุบผา  เจ้าหน้าที่พัฒนาพิพิธภัณฑ์ สำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้