สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ร่วมพิธีเปิดงานขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออก สินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

25 ก.ย. 66 37

        วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบหมายให้ นางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดงานขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออก สินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom และทาง Facebook Live กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

        โดยมีนโยบายกำหนดมาตรการประกาศสงครามกับสินค้าเกษตรเถื่อน มุ่งปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ที่ผิดกฎหมายอย่างจริงจัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแก้ไขปัญหาการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 เพื่อแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกษตรกรเดือดร้อน ผลผลิตตกต่ำ ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ด้านพืช เช่น ยางพารา ข้าว ข้าวโพด หอม กระเทียม กาแฟ ปาล์ม และมะพร้าว เป็นต้น ด้านปศุสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว กระบือ เป็ด ไก่ และเครื่องในสัตว์ เป็นต้น ด้านประมง เช่น สัตว์น้ำสวยงามมีชีวิต ปะการัง ดาวทะเล จระเข้ และผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าคุ้มครอง เป็นต้น รวมถึงการหลอกลวง สินค้าผิดกฎหมายต่าง ๆ

        ทั้งนี้ ภายในงานแถลงข่าวยังมีการจัดนิทรรศการจาก 4 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ 1. กรมปศุสัตว์ นำเสนอนิทรรศการ การปฏิบัติงานของสุนัขดมกลิ่น บีเกิล และปศุสัตว์ไซเบอร์ (DLD Cyber Unit : DCU) 2. กรมประมง นำเสนอนิทรรศการภารกิจควบคุมตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออก สินค้าประมง 3. กรมวิชาการเกษตร นำเสนอนิทรรศการ การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายของกรมวิชาการเกษตร การควบคุมการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร และระบบค้นหาทะเบียนปัจจัยการผลิต และ 4. กรมส่งเสริมการเกษตร นำเสนอนิทรรศการ 1) การส่งเสริมสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ ในแนวทางที่เหมาะสม และผลการดำเนินงานตรวจก่อนตัด “ทุเรียนคุณภาพ”

        นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม ได้แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล) ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กรมศุลกากร กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น