สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ส่งมอบองค์ความรู้ สู่โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์

4 ก.ค. 67 14

        วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยนางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร นางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ร่วมส่งมอบหนังสือองค์ความรู้ จำนวน 250 เล่ม พร้อมสื่อองค์ความรู้ที่เก็บรวบรวมในรูปแบบมัลติมีเดีย ให้กับทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง กรมราชทัณฑ์ โดยมีนางสาวนุชนาฎ นิชเปี่ยม นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ นางดาวเรือง เหลืองขจรนักจิตวิทยาชำนาญการ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อใช้ในมุมความรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” เป็นพื้นที่สำหรับการฝึกอาชีพ เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สำหรับ บุคลากรในสังกัด ตลอดจนถึงประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดปทุมธานี