สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนโครงการ 1 ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน รุ่นที่ 13

16 พ.ค. 67 15

        วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ เปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน รุ่นที่ 13 พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบโครงการฯ ในรุ่นที่ 12 เพื่อเป็นเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจ ในการนำองค์ความรู้กลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมขยายผลองค์ความรู้สู่สังคมต่อไป โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และวิทยากรประจำโครงการเข้าร่วม อาทิ อาจารย์เฉลิม พีรี เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดกำแพงเพชร อาจารย์ขวัญชัย รักษาพันธ์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา อาจารย์สุพจน์ ศรีไสยเพชร เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดอุทัยธานี และอาจารย์ขวัญใจ เนตรหาญ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดสระบุรี จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ศาลาเพียงดิน สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี

        สำหรับโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 1 ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นโครงการที่ค้นหาเกษตรกรมือใหม่ มาเรียนรู้อยู่แปลง ตามรอยศาสตร์พระราชา ด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่แบบเข้มข้นตลอดระยะเวลา 4 เดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ  เรียนรู้เรื่องการเกษตร ตั้งแต่ทฤษฎีสู่การลงมือปฏิบัติบนพื้นที่จริง สถานการณ์จริง ผ่านกระบวนการสอนอย่างเข้มข้นจากวิทยากรต้นแบบผู้มากประสบการณ์ อาทิ อาจารย์เฉลิม พีรี อาจารย์สุพจน์ ศรีไสยเพชร เรียนรู้หลากหลายวิชา อาทิ การทำนา การผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำ เรียนรู้จุลินทรีย์ทั้ง 4 ชนิด การเพาะพันธุ์เห็ดหลากหลายรูปแบบ การขยายพันธุ์พืช เรียนรู้เรื่องสมุนไพรและผักพื้นบ้าน สมาร์ทฟาร์มเมอร์และพลังงานทดแทน การแปรรูปและการตลาด และอีกหลายหลายวิชาครบเครื่องเรื่องการทำการเกษตรกว่า 19 วิชา ที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในภูมิสังคมได้อย่างเหมาะสม