สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ MOU ร่วมกับ อบต. อำเภอกึ๊ดช้าง ผนึกกำลังเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร

4 เม.ย. 67 33

        วันที่ 4 เมษายน 2567 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร  จัดขึ้น ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี

        พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) นำโดยพลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยนางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ฝ่ายพัฒนา กับองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายดัสกร ศรีดวงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง นายเสถียร ใจคำ ประธานศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคเหนือตอนบน ไร่อ้อมกอดภูเขา” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตรด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร และพัฒนา ขยายผลองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับวิถีชีวิตของตนเอง