สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 3/2567

9 ก.ค. 67 9

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 3/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting Application โดยมีนายธีระ พุ่มเสนาะ เป็นประธานการประชุม ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

    ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม

    ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566

    ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

            3.1 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เกี่ยวกับ กรณีดังนี้

            -ร่างหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนชำระหนี้ และร่างสัญญาค้ำประกันกำระหนี้ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา

            -ร่างสัญญาให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหาคดีอาญาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ (ชั้นพนักงานสอบสวน/พนักงานอัยการ และชั้นศาล) และสัญญาค้ำประกันผู้ได้รับควาวช่วยเหลือคดีอาญา (ชั้นพนักงานสอบสวน/พนักงานอัยการ และชั้นศาล) ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา

            3.2 รายงานร่างสัญญาจ้างที่ปรึกษา ที่แก้ไข

    ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

            4.1 ร่างสัญญาจ้างผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

            5.1 กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 4/2567