สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 7/2566

14 พ.ย. 66 13

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 7/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting Application โดยมีนายธีระ พุ่มเสนาะ เป็นประธานการประชุม ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เกี่ยวกับกรณีดังนี้

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

    3.1 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เกี่ยวกับกรณีดังนี้

    - ร่างเอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form)

    - ร่างข้อบังคับคณะกรรมการ พกฉ. ว่าด้วยมาตรการกรณีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2566

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

    4.1 ร่างหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่านชำระหนี้ และร่างสัญญาค้ำประกันตามข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยหลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ของผู้ปฏิบัติงานตามความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. 2563 และแก้ไขเพิ่มเติม

    4.2 ร่างสัญญาให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญาเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ และสัญญาค้ำประกัน ตามข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้อวคดีอาญาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2565

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

    5.1 กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 8/2566