สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดประชุมผู้บริหาร พกฉ. ครั้งที่ 5/2567

9 พ.ค. 67 12

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5/2567 โดยมี พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร พกฉ. ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง เพื่อทราบ

    3.1 เรื่อง ติดตามการปฏิบัติตามที่มอบหมาย/สั่งการ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

    4.1 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ พกฉ. ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 (สอน.)

    4.2 เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมเรื่องเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานฯ

    4.3 เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานเดือนเมษายน  2567 และแผนการปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม 2567 ที่สำคัญ (สอน. ,สพร. ,สนพ. ,สทส. ,สพก. ,นตภ. ,กงม. และ กผง.)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ