หลักสูตรอบรม พ.ย. 60

4 พ.ย. 60 24

เรียนรู้ศาสตร์พระราชาทำเกษตรตามรอยพ่อ กับหลักสูตรอบรมวิชาของแผ่นดิน ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “อาสาสร้างสรรค์…สืบสานเกษตรไทย” ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ภายในงานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาของแผ่นดิน ทรัพย์สินทางปัญญาอันทรงคุณค่าของไทย เรียนรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรตามรอยพ่อทฤษฎีใหม่ประยุกต์ การทำเกษตรยุคใหม่ตามวิถีชีวิตของตนเอง