อบจ.พระนครศรีอยุธยา เรียนรู้จัดเต็มไปกับ ค่ายวิถีพอเพียง

21 มี.ค. 67 9

        พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้อนรับคณะจากองค์การบริหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ ผ่านค่ายการเรียนรู้ในหลักสูตร "ค่ายวิถีพอเพียง"  ในวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2567 โดยทางคณะได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเส้นทางเกษตรตามรอยพ่อ ในฐานการเรียนรู้การปลูกผักคุณภาพในโรงเรือน ฐานการเรียนรู้ระเบียงสวน ฐานการเรียนรู้การขยายพันธุ์พืช และลงมือปฏิบัติ อาทิ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การปลูกผักคอนโด การปลูกข้าวในวงบาอปูนซีเมนต์ พร้อมเข้าชมเรียนรู้ตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชบุรี การดูแลรักษาอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร สนุกเพลิดเพลินกับภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ และกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด ที่ให้ทุกคนช่วยกันคิดการวางแผน การทำงานร่วมกัน ตลอดการทำกิจกรรมทุกคนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม

    หน่วยงานใดที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ในรูปแบบหมู่คณะ สามารถดูหลักสูตรต่างๆได้ที่ https://www.wisdomking.or.th/th/course-event สอบถามรายละเอียด 02-529-2212  094-649-2333 087-359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook: wisdomkingmuseum และ Line ID: @wisdomkingmuseum