เรียนรู้ตามรอยพ่อ ไปกับหลากหลายหลักสูตร ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี

6 มิ.ย. 67 12

        วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ต้อนรับคณะเข้าชมจากคณะสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  (สคทช.) กรุงเทพฯ  โรงเรียนวรรณสว่างจิต กรุงเทพฯ และสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ โดยทั้ง 3 หน่วยงาน ร่วมเรียนรู้พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ไปกับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ

        สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เรียนรู้ในหลักสูตร “พอดีพอเพียง” นำคณะเจ้าหน้าที่ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ มาเรียนรู้พระราชประวัติ พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร กันที่พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา และเรียนรู้กันที่พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ฐานเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง พร้อมลงมือปฏิบัติการทำนาดำและนาโยนกล้า

        โรงเรียนวรรณสว่างจิต กรุงเทพฯ เรียนรู้ในหลักสูตร พอดีพอเพียง เรียนรู้ 3 ชั่วโมงไปกับ พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร และฐานเรียนรู้กลางแจ้ง บ้านดินบ้านฟาง 1 ไร่พอเพียง พร้อมลงมือปฏิบัติการทำนาดำและนาโยน และปิดท้ายด้วยการรับชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา

        สถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ นำข้าราชการบรรจุใหม่ กว่า 100 คน ร่วมเรียนรู้พระราชประวัติ พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์กันที่ พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ในโซน หลักการทรงงาน ตลาดเก่าชาวเกษตร วิถีเกษตรของพ่อ พร้อมรับชมภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา

        หน่วยงานใดที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ในรูปแบบหมู่คณะ สามารถดูหลักสูตรต่างๆได้ที่ https://www.wisdomking.or.th/th/course-event สอบถามรายละเอียด 02-529-2212 094-649-2333 087-359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook: wisdomkingmuseum และ Line ID: @wisdomkingmuseum