เรียนรู้วิถีเกษตร ไปกับโรงเรียนเด่นหล้า (DLTS) จ.นนทบุรี

11 เม.ย. 67 9

    วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ต้อนรับคณะคุณครูและน้องๆโรงเรียนเด่นหล้า (DLTS) จ.นนทบุรี น้องๆได้เรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมผ่านหลักสูตร “นวัตกรรมของพ่อ” 3 ชั่วโมงในการทำกิจกรรม โดยเริ่มจากการเรียนรู้ขั้นตอนการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น ก่อนน้องๆได้ลงมือทำพร้อมนำกลับไปดูแล ต่อด้วยเข้าชมพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม ตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรียนรู้การดุแลอนุรักษ์พันธุกรรม ตื่นตากับสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมชมภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา ปิดท้ายกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิดรากฐานแห่งความมั่นคง ที่น้องๆได้ฝึกทักษะการคิด การวางแผน การทำงานร่วมกัน ที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9

    หน่วยงานใดที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ในรูปแบบหมู่คณะ สามารถดูหลักสูตรต่างๆได้ที่ https://www.wisdomking.or.th/th/course-event สอบถามรายละเอียด 02-529-2212 094-649-2333 087-359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook: wisdomkingmuseum และ Line ID: @wisdomkingmuseum