เรียนรู้แบบจัดเต็ม 3 วัน 2 คืน กับน้องๆ จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กรุงเทพฯ

7 มิ.ย. 67 12

        พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ "วิถีพอเพียง" ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2567 ระยะเวลาการเรียนรู้ 3 วัน 2 คืน โดยน้องๆนักศึกษาได้เรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร ผ่านการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เละเรียนรู้ความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เรียนรู้คูณค่าและความสำคัญของพันธุกรรมพืชที่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ในพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม สนุก สนั่นจอในโรงภาพยนตร์ 7 มิติ “The Magic Box ขุมทรัพย์แห่งแผ่นดิน” สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานที่แน่วแน่ในการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” เพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในนิทรรศการขุมทรัพย์แห่งแผ่นดิน และเข้าชมภาพยนตร์ 3 มิติ “เรื่องไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส” ภายในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ที่ถ่ายทอดเรื่องราวพระราชประวัติ พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตรไว้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังเข้าชมและเรียนรู้การทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในเส้นทางเกษตรตามรอยพ่อ และลงมือฝึกปฏิบัติทำนาดำและนาโยนกล้า การทำไมโครกรีน (สารพัดงอก) และการปลูกผักคอนโด ซึ่งน้องๆนักศึกษาได้เรียนรู้และสามารถนำองค์ความรู้ไประยุกต์ใช้ได้จริง

        หน่วยงานใดที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ในรูปแบบหมู่คณะ สามารถดูหลักสูตรต่างๆได้ที่ https://www.wisdomking.or.th/th/course-event สอบถามรายละเอียด 02-529-2212 094-649-2333 087-359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook: wisdomkingmuseum และ Line ID: @wisdomkingmuseum