นิทรรศการหมุนเวียน "รักษ์ทรัพยากรไทย"

24 มี.ค. 64 135
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชวนเที่ยวงาน “รักษ์ทรัพยากรไทย” ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา เวลา 08.00 – 17.00 น. เรียนรู้พระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจ ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรม ผ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านนิทรรศการพันธุกรรมมันพื้นบ้าน นิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ นิทรรศการหัว ไหล เหง้า แง่ง แหล่งอาหารใต้ดิน พร้อมด้วยหลักสูตรการอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการตลอดทั้ง 3 วัน อิ่ม อร่อย ชม ช้อป สินค้าเกษตรอินทรีย์ จากร้านค้าเครือข่ายและภาคีความร่วมมือจากทั่วประเทศ กว่า 200 ร้านค้า พร้อมขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้มาร่วมงาน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช จังหวัดปทุมธานี