พิธภัณฑ์การเกษตรฯ จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

20 ก.ย. 66 37

วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดการอบรมเพื่อสร้างความมั่นใจในระบบป้องกันอัคคีภัย และเกิดความปลอดภัยในหน่วยงาน เป็นการทบทวนและเตรียมความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดอัคคีภัย ลดอัตราการสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สิน และเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการดูแลช่วยเหลือผู้เข้าใช้บริการเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย 

 โดยมีการบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและองค์ประกอบของการเกิดเพลิงไหม้ พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทดลองปฏิบัติดับเพลิงจากถังแก๊ส และซ้อมแผนการป้องกัน และระงับอัคคีภัยของหน่วยงาน ในการอบรมครั้งนี้ ได้มีการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญ โดยนายภาวุพงศ์ หวังเจริญ และนายวีระชัย สังข์อ่ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าโขลง ให้การดูแลและถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดการอบรมในครั้งนี้