พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ แถลงข่าวงานมหกรรม ภูมิพลังแผ่นดิน จัดงานใหญ่แห่งปี สดุดีพระเกียรติคุณนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม

17 พ.ย. 66 71

        วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จ.ปทุมธานี แถลงข่าวเตรียมจัดงานใหญ่แห่งปี ระหว่างวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2566 งานมหกรรม“ภูมิพลังแผ่นดิน” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เชิดชูพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการจัดการดินเพื่อการเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแก่สาธารณชน ผ่านนิทรรศการพิเศษเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ อบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ ชม ช้อปสินค้าผลผลิตปลอดภัย กับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ พร้อมกิจกรรมพิเศษ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี 

        พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า “การจัดงานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” ถือเป็นงานใหญ่ประจำปี ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ด้านการจัดการดินเพื่อการเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแก่สาธารณชน ผู้ทรงเป็นดั่งกำลังของแผ่นดิน พร้อมเชิดชูพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม โดยภายในงานมีนิทรรศการที่จัดขึ้นภายใต้ชื่อ ดินดี น้ำอุดม ป่าสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต นิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ คนรุ่นใหม่ผู้น้อมนำคำสอนพ่อ ดิน น้ำ พลังงาน สร้างคลังอาหารชีวิตและนิทรรศการจากสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี กรมพัฒนาที่ดิน และพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้า ผลผลิตเกษตรปลอดภัย จากพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กว่า 200 ร้านค้า พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้ปฏิบัติจริง กับอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ 16 วิชา ตลอดทั้ง 4 วัน” 

        นางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฝ่ายพัฒนา กล่าวเพิ่มเติมว่า “ขอเชิญชวนประชาชนมาเข้าร่วมเรียนรู้นิทรรศการเครือข่ายคนรุ่นใหม่ ผู้น้อมนำ คำสอนพ่อ นอกจากนี้ยังมีการเปิดให้อบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และยังมีกิจกรรม Work shop ให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในงาน พร้อมตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ตลาดแห่งองค์ความรู้ ตลาดแห่งมิตรภาพ และการแบ่งปัน ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเกษตร พื้นที่จุดประกายความคิด และน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคม พร้อมชม ช้อป แบบจุใจกว่า 200 ร้านค้า กับสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ มีคุณภาพ อาหารพื้นบ้านคาวหวานทั้ง 4 ภาค และตลาดต้นไม้นานาพันธุ์ โดยเกษตรกรผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต จำหน่ายในราคามิตรภาพ และเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์ดินดล ตลอดงาน” 

        ทางด้านนายศักดิ์ชัย ชาตาดี เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ “วนเกษตรบ้านป่า” จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวถึงกิจกรรมของพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯว่า“ภายในนิทรรศการเครือข่าย ดิน น้ำ พลังงาน สร้างคลังอาหารชีวิต จัดแสดงในเรื่องการจัดการดิน น้ำ ป่า โดยใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ รูปแบบการทำป่าวนเกษตร ป่าครอบครัว ป่าต้นน้ำ นวัตกรรมพลังงานเพื่อการลดต้นทุน พันธุกรรมพืชที่หลากหลายและพันธุกรรมสัตว์ การใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ และโปรตีนทางเลือกจากพืชและสัตว์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงนิทรรศการจากภาคีความร่วมมือจากสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี กรมพัฒนาที่ดิน ที่มาให้องค์ความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์ดิน วิเคราะห์คุณภาพน้ำหมักและนำเมล็ดพันธุ์มาแจกตลอดทั้งงาน” 

        พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวทิ้งท้าย “พลาดไม่ได้กับกิจกรรมพิเศษในวันที่ 5 ธันวาคม เวลา 08.00 น. ขอเชิญประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์จำนวน 59 รูป เพื่อน้อมถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและในเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ร่วมรับชมการแสดงและจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ รับฟังบทเพลงเพื่อพ่อและเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์ดินดลตลอดทั้งวัน พร้อมด้วยกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ภายในงานมหกรรม ภูมิพลังแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จ.ปทุมธานี” 

        นอกจากนี้พบกับตลาดยามเย็นที่มีสินค้าจากร้านค้าเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ร้านค้าจากภาคีความร่วมมือจำนวน 50 ร้าน ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.00 น. ตั้งแต่บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ 

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum และ Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ