สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ยกทัพองค์ความรู้ จัดนิทรรศการสัญจร ณ บจก. เอ็นอีซี แพลตฟอมส์ไทย

5 มี.ค. 67 16

        วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ยกทัพองค์ความรู้ ร่วมจัดนิทรรศการสัญจร นำสินค้าและผลผลิตเกษตรปลอดภัย พร้อมนิทรรศการย่อยเพื่อการพึ่งพาตนเอง และการปลูกผักจากวัสดุเหลือใช้ จัดแสดงภายในงานนิทรรศการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สุขภาพและ 5 ส.ให้กับพนักงาน บริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอมส์ ไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการทรัพยากรทางการเกษตร การรักษา ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ จัดขึ้น ณ บริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอมส์ ไทย จำกัด เขตอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี