สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดโครงการ ”สืบสาน ปันรู้ สู่ความพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ 2566

18 พ.ค. 66 39


วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย นายชญณิพัฑฒ์ จักรดารานุวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการ กล่าวเปิดตัวโครงการ ”สืบสาน ปันรู้ สู่ความพอเพียง” ต้อนรับ พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นำสมาชิกสภาจังหวัด และคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี เข้าเรียนรู้พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการขยายผลและสร้างสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ในด้านต่างๆ ไปสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศาลาเพียงดิน สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ปทุมธานี