สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 9/2565

19 ก.ย. 65 18

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 9/2565 โดยมีนางสาวศิริพร บุญชู เป็นประธานการประชุม ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 1.1 เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมคณะกรรมการ พกฉ. ครั้งที่ 8/2565 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2565

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

 3.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบ

 3.2 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

 3.3 เรื่อง สรุปผลการติดตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบในงวดก่อน (ของผู้สอบบัญชี รอบปี 2564)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

 4.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงนและภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

 4.2 เรื่อง รายงานสรุปภาพรวมการฟ้องร้อง คดีความ และความรับผิดชอบทางละเมิดต่อสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนิให้ที่ประชุมพิจารณา

 5.1 เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมและรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 5.2 เรื่อง แผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

 5.3 เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 5.4 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2565

  กิจกรรมให้คำปรึกษา : ภาพรวมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ.2562

 5.5 เรื่อง กำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2565

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ