สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานของ พกฉ. ครั้งที่ 1/2566

18 ม.ค. 66 31

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting Application โดยมี นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ เป็นประธานการประชุม ในวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 3 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 7/2565

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องเพื่อทราบ

                3.1 การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

                3.2 รายงานผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ไตรมาส 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

                3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ไตรมาส 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

                3.4 รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธานฯ

                3.5 รายงานสรุปผลการจัดนิทรรศการหมุนเวียน “เมล็ดพันธุ์ของพระราชา”

ระเบียบวาระที่ 4    เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)