img

พระราชบัญญัติ

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

เรื่องเอกสาร
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562ดาวน์โหลด