บริการเข้าชม

ข้อปฏิบัติการเข้าชมและใช้บริการในพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำหรับประชาชนทั่วไป (Walk in)


1. โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย (ไม่สวมใส่เสื้อที่เปิดไหล่ทุกชนิด กางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้น) 

2. ไม่ส่งเสียงดัง ขีดเขียนข้อความ จารึกภาพหรือรูปรอยใดๆ ลงบนนิทรรศการ หรือไม่กระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้นิทรรศการเกิดการชำรุดเสียหาย หากผู้เข้าชมทำความเสียหายแก่ชิ้นงานจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ จะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินเท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้น

3. ผู้เข้าชมสามารถบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ แต่ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพในเชิงพาณิชย์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

4. ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในพื้นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และภายในอาคารพิพิธภัณฑ์

5. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกประเภทเข้ามาในอาคารพิพิธภัณฑ์ 

6. ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์โดยเด็ดขาด ทั้งนี้สามารถสูบบุหรี่ได้เฉพาะพื้นที่ๆ อนุญาตไว้เท่านั้น

7. ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสารผิดกฎหมายเข้าไปในพื้นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ


ข้อปฏิบัติการเข้าชมและใช้บริการในพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำหรับหมู่คณะ (Group visit) 


 

1. ติดต่อแจ้งการเข้าชมเป็นหนังสือราชการ ลายลักษณ์อักษร หรือกรอกแบบฟอร์มขอเข้าชมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

2. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียงหรือโทรโข่งภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการ (สามารถใช้ได้เฉพาะเจ้าหน้าที่นำชมและจัดกระบวนการเรียนรู้ของทางพิพิธภัณฑ์เท่านั้น)

3. กรณีขออนุญาตรับประทานอาหารภายในพื้นที่ต้องนำเศษอาหาร กล่องบรรจุอาหาร ขวดน้ำดื่มนำกลับไปด้วยทุกครั้ง และต้องรับประทานอาหารในพื้นที่ ๆ ได้รับอนุญาตเท่านั้น