บริการเข้าชม

ข้อปฏิบัติการเข้าชมและใช้บริการในพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำหรับหมู่คณะ (Group visit) (ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป)

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


1. แสดงผลการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 อย่างน้อย 2 เข็ม ผ่าน Application หมอพร้อม หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนมาแสดง หรือแสดงผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่สามารถตรวจสอบได้ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

2. ตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายหากอุณหภูมิในร่างกายเทียบเท่าหรือสูงกว่า 37.5 องศา ขอความกรุณางดการเข้าชมทุกกรณี

3. Check In และ Check Out ด้วยการสแกน QR Code “ไทยชนะ” หรือลงทะเบียนการเข้าชม ณ จุดลงทะเบียน

4. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาการเข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

5. รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์หรือสเปรย์ทุกครั้งก่อนและหลังการเข้าชม

6. โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย (ไม่สวมใส่เสื้อที่เปิดไหล่ทุกชนิด กางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้น)

7. ไม่ส่งเสียงดัง ขีดเขียนข้อความ ภาพหรือรูปรอยใดๆ ลงบนนิทรรศการ หรือไม่กระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้นิทรรศการเกิดการชำรุดเสียหาย หากผู้เข้าชมทำความเสียหายแก่ชิ้นงานจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ จะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินเท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้น

8. งดการสัมผัสชิ้นงานจัดแสดงทุกประเภท และต้องยืนชมชิ้นงานนิทรรศการตามจุดที่มีสัญลักษณ์กำหนดไว้

9. งดบันทึกภาพเคลื่อนไหวนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

10. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียงหรือโทรโข่งภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการ (สามารถใช้ได้เฉพาะเจ้าหน้าที่นำชมและจัดกระบวนการเรียนรู้ของทางพิพิธภัณฑ์เท่านั้น)

11. ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภทจากภายนอกเข้ามาในบริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์และพื้นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ กรณีขออนุญาตรับประทานอาหารภายในพื้นที่ต้องนำเศษอาหาร กล่องบรรจุอาหาร ขวดน้ำดื่มกลับไปด้วยทุกครั้ง และต้องรับประทานอาหารในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต

12. งดการนำสัตว์เลี้ยงทุกประเภทเข้ามาในพื้นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

13. ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้สามารถสูบบุหรี่ได้ในเฉพาะพื้นที่ที่อนุญาต

14. หากต้องการความสะดวกและรวดเร็ว กรุณาติดต่อแจ้งการเข้าชมเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ


ข้อปฏิบัติการเข้าชมและใช้บริการในพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำหรับประชาชนทั่วไป (Walk in)

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 

1. แสดงผลการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 อย่างน้อย 2 เข็ม ผ่าน Application หมอพร้อม หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนมาแสดง หรือแสดงผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่สามารถตรวจสอบได้ไม่เกิน   72 ชั่วโมง

2. ตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายหากอุณหภูมิในร่างกายเทียบเท่าหรือสูงกว่า 37.5 องศา ขอความกรุณางดการเข้าชมทุกกรณี

3. Check In และ Check Out ด้วยการสแกน QR Code “ไทยชนะ” หรือลงทะเบียนการเข้าชม ณ จุดลงทะเบียน

4. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาการเข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม          พระเกียรติฯ

5. รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์หรือสเปรย์ทุกครั้งก่อนและหลังการเข้าชม

6. โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย (ไม่สวมใส่เสื้อที่เปิดไหล่ทุกชนิด กางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้น)

7. ไม่ส่งเสียงดัง ขีดเขียนข้อความ ภาพหรือรูปรอยใดๆ ลงบนนิทรรศการ หรือไม่กระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้นิทรรศการเกิดการชำรุดเสียหาย หากผู้เข้าชมทำความเสียหายแก่ชิ้นงานจัดแสดงพิพิธภัณฑ์    จะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินเท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้น

8. งดการสัมผัสชิ้นงานจัดแสดงทุกประเภท และต้องยืนชมชิ้นงานนิทรรศการตามจุดที่มีสัญลักษณ์กำหนดไว้

9.  งดบันทึกภาพเคลื่อนไหวนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

10. ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภทจากภายนอกเข้ามาในบริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์และพื้นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

11. งดการนำสัตว์เลี้ยงทุกประเภทเข้ามาในพื้นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

12. ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้สามารถสูบบุหรี่ได้ในเฉพาะพื้นที่ที่อนุญาต