ประกาศ


ชื่อรายละเอียด
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง เจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ดาวน์โหลด
ปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด
ประกาศ พกฉ. เรื่อง "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการ พกฉ. เรื่อง การจัดให้มีสวัสดิการประเภทสโมสรสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการ พกฉ. เรื่อง ยกเลิกข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงานและเงินบริจาค พ.ศ. 2557
ดาวน์โหลด
ประกาศ พกฉ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ได้รับอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต้นของตำแหน่งหรือวุฒิการศึกษา พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด
ประกาศเจตนารณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ดาวน์โหลด
มาตรการป้องกันการรับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ดาวน์โหลด
ประกาศ พกฉ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดาวน์โหลด
ประกาศ พกฉ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2566
ดาวน์โหลด
ประกาศ พกฉ. เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด
ประกาศ พกฉ. เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดาวน์โหลด
ประกาศ พกฉ. เรื่อง ยกเลิกข้อบังคับคณะกรรมการ พกฉ. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563 และ ข้อบังคับคณะกรรมการ พกฉ. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศ พกฉ. เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
คำสั่ง พกฉ. เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลด
ประกาศ พกฉ. เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด
คำสั่ง พกฉ. เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่อง นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Policy)
ดาวน์โหลด
แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 11/2565)
ดาวน์โหลด
หนังสือสำนักงบประมาณ เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565
ดาวน์โหลด
หนังสือสำนักงบประมาณ เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2565
ดาวน์โหลด
แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 10/2565)
ดาวน์โหลด
แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 9/2565)
ดาวน์โหลด
แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 7/2565)
ดาวน์โหลด
การแต่งเครื่องแบบปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลด
แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 6/2565)
ดาวน์โหลด
แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ฉบับที่ 5/2565
ดาวน์โหลด
แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ฉบับที่ 4/2565
ดาวน์โหลด
แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ฉบับที่ 3/2565
ดาวน์โหลด
แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ฉบับที่ 2/2565
ดาวน์โหลด
แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
>>คลิก<<
ประกาศ พกฉ. เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565
>>คลิก<<
ประกาศ พกฉ. เรื่อง ปิดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง 3 มกราคม 2565
>>คลิก<<
ประกาศ พกฉ. เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่
>>คลิก<<
แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
>>คลิก<<
แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 17)
>>คลิก<<
แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 16)
>>คลิก<<
ประกาศ พกฉ. เรื่องวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำปี 2565
>>คลิก<<
คู่มือการรับนักศึกษาฝึกงาน

>>คลิก<<
แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 15)

>>คลิก<<
แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 14)

>>คลิก<<
แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 13)

>>คลิก<<
ประกาศ พกฉ. เรื่อง ข้อกำหนดการเข้าใช้บริการเข้าชมนิทรรศการอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

>>คลิก<<
แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 12)

>>คลิก<<
ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว

>>คลิก<<
แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 11)

>>คลิก<<
ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว

>>คลิก<<
แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 10)

>>คลิก<<
ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว

>>คลิก<<
แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 9)

>>คลิก<<
ประกาศ พกฉ. เรื่อง ยกเลิกวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2564

>>คลิก<<
แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 8)

>>คลิก<<
ประกาศเจนาราณ์การป้องกันการทุจริต 2564

>>คลิก<<
ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด

>>คลิก<<
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ

>>คลิก<<
ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรค COVID-19

>>คลิก<<
ประกาศ เรื่อง นโยบายด้านการจัดการน้ำเสีย และประหยัดพลังงานภายในหน่วยงาน

>>คลิก<<

ประกาศเรื่อง แนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

>>คลิก<<

ประกาศเรื่อง ขอปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว

>>คลิก<<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ พกฉ.(เจ้าหน้าที่การเงิน)

>>คลิก<<

ประกาศเรื่อง หลักปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

>>คลิก<<

รับสมัคร เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

>>คลิก<<

 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

>>คลิก<<

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

>>คลิก<<

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

>>คลิก<<

แต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง

>>คลิก<<

แต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้

>>คลิก<<

แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

>>คลิก<<

แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

>>คลิก<<