บริการเข้าชม

การเข้าชมแบบทั่วไป


ระเบียบการเข้าชม
1.โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเพื่อแสดงความเคารพต่อสถานที่ (ไม่สวมใส่เสื้อแขนกุด สายเดี่ยว หรือเสื้อที่เปิดไหล่ทุกชนิด กางเกงขาสั้น หรือกระโปรงสั้น และระวังกิริยามารยาทในการเข้าพื้นที่พิพิธภัณฑ์
2.ห้ามส่งเสียงดังรบกวนสมาธิผู้อื่นในระหว่างการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
3.ไม่อนุญาตให้นำอาหาร และเครื่องดื่มทุกประเภทเข้าไปภายในบริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ และพื้นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ
4.ไม่ขีดเขียนข้อความภาพหรือรูปรอยใดๆ ลงบนส่วนใดส่วนหนึ่งของนิทรรศการ หรือไม่กระทำการใดๆ ที่อันเป็นเหตุให้นิทรรศการเกิดการชำรุดเสียหาย
5.ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงทุกประเภทเข้ามาในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ทั้งพิพิธภัณฑ์ในอาคารและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
6.ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพเคลื่อนไหว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากพิพิธภัณฑ์เท่านั้น
7.ในกรณีมาเป็นหมู่คณะและขออนุญาตรับประทานอาหารในพื้นที่พิพิธภัณฑ์จะต้องนำเศษขยะ วัสดุบรรจุอาหารและน้ำดื่มกลับไปด้วยทุกครั้ง และต้องรับประทานอาหารในพื้นที่ๆ ได้รับอนุญาตเท่านั้น
8.ในกรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ และต้องการความสะดวกรวดเร็ว กรุณาติดต่อแจ้งการเข้าชมหรือเข้าเรียนรู้เป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
9.ในกรณีมาเป็นหมู่คณะ ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียงหรือโทรโข่งภายในอาคารจัดแสดง (สามารถใช้ได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนำชมและจัดกระบวนการเรียนรู้ของทางพิพิธภัณฑ์เท่านั้น)
10.กรณีผู้เข้าชมทำความเสียหายแก่ชิ้นงานจัดแสดงนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์จะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินเท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้น
11.ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์โดยเด็ดขาด ทั้งนี้สามารถสูบบุหรี่ได้ในเฉพาะพื้นที่ๆ อนุญาตไว้เท่านั้น
 


การจองเข้าชม

จองเข้าชม ออนไลน์: >>> Click จองเข้าชมพิพิธภัณฑ์ สำหรับหมู่คณะ

ใบจองเข้าชม:>>> ดาวน์โหลดใบจองเข้าชมพิพิธภัณฑ์ สำหรับหมู่คณะ

การจอง ต้องแจ้งการจองเข้าชม ล่วงหน้าก่อน 3 วัน


ขั้นตอนการเข้าชม พกฉ. ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1.ขั้นตอนการจองเข้าชม พกฉ.>>>Download
2.มาตรการเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าชม>>>Download 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
ใบสมัครการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง>>>Download 

****************************************************************************************************************************

ติดต่อรับจองเป็นหมู่คณะ

สำนักสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 08-7359-7171   09-4649-2333
สำนักพัฒนากิจการ โทร. 02-529-2212-13 09-4331-7444
e-mail : saraban@wisdomking.or.th
โทรสาร 02 529 2214
สามารถจองได้ทุกวัน 

เวลาทำการ
สำนักงาน : เวลา 08.30 – 16.30 น. (วันจันทร์ - ศุกร์)
ส่วนบริการ : เวลา 09.00 – 16.00 น. (ปิดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)