img

สารจากผู้อำนวยการ

สารจากผู้อํานวยการสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    ขับเคลื่อนให้สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้องเป็นองค์กรแห่งการทำคุณงามความดี คิดดี พูดดี ทำดี ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ส่งเสริมให้บุคลากร ยึดมั่น จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และผลักดันให้พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในสังคมมากยิ่งขึ้น ภายใต้การดำเนินงานที่ทุกคนต้องร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร ผ่านทุกช่องทางที่มี ให้เกิดการรับรู้ต่อประชาชนในสังคมไทยมากที่สุด สืบสาน รักษา ต่อยอด แนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ โคกหนองนา องค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรมที่ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ พร้อมทั้งขับเคลื่อนขยายผลเครือข่าย ภาคีความร่วมมือในระดับพื้นที่เพื่อให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการขับเคลื่อนภารกิจองค์กร ในยุค New Normal ให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แถลงนโยบาย วันที่ 2 มีนาคม 2564