จริยธรรม

เรื่องเอกสาร
ข้อกำหนดว่าด้วยจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
ประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนดาวน์โหลด
ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนดาวน์โหลด
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลดาวน์โหลด
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมดาวน์โหลด