img

การบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายทรัพยากรบุคคลสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน)

1. การจ้างงาน
สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. นโยบายการจ้างงานตามความจําเป็นและความเหมาะสมของงาน โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการว่าจ้างและบรรจุ ต้องมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และ ความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่งงาน และมีคุณสมบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของ คณะกรรมการสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรณีที่ตําแหน่งงานว่าง พกฉ. จะให้โอกาส และพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างที่มีอยู่ให้ดํารงตําแหน่งที่ว่างนั้นเสียก่อน หากไม่สามารถสรรหาเจ้าหน้าที่จากภายใน พกฉ.ได้แล้ว จึงจะ ดําเนินการกระบวนการสรรหาและว่าจ้าง บรรจุบุคคลภายนอก

2. โครงสร้างสายการบังคับบัญชาและการ แบ่งส่วนงาน พกฉ. กําหนดโครงสร้างสายการบังคับ บัญชา และการแบ่งส่วนงานของ พกฉ. โดยมี ขอบข่ายความรับผิดชอบของส่วนงาน และ ตําแหน่งงานอย่างชัดเจน และเหมาะสมกับ ประเภทหรือ ลักษณะการดําเนินกิจการของ สํานักงาน และมีการทบทวนเป็นระยะเพื่อความ เหมาะสมกับสถานการณ์

3. สวัสดิการ
นอกจากนี้ พกฉ.ได้พยายามปรับกระบวนการ ทํางานของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้การทํางานมี ความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และจัดสรร เจ้าหน้าที่ให้มีโอกาสปฏิบัติงานในส่วนงานที่ เจ้าหน้าที่มีความรู้

4. การบริหารค่าตอบแทน
4.1 เงินเดือนและค่าจ้าง พกฉ.บริหาร เงินเดือนและค่าจ้างให้เป็นไปอย่างยุติธรรม โดยคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ระดับ ตําแหน่ง หน้าที่ความ รับผิดชอบ เทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนของ องค์การมหาชนอื่นๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ พกฉ. และสถานการณ์ความจําเป็นของ สํานักงาน 4.2 ค่าตอบแทนอื่น พกฉ.จะให้เงินตอบแทนพิเศษสําหรับการปฏิบัติงาน ที่นอกเหนือจากการทํางานปกติ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานวันหยุด เพื่อชดเชยการเสียโอกาส หยุดพักในวันหยุดปกติ ตามความเหมาะสมกับ กรณี รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ปฏิบัติงานนอกเขตงานประจําในรูปแบบเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าที่พัก พกฉ. มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติเกี่ยวกับงาน เป็นไป ตามความสามารถที่ตําแหน่งงานนั้นๆ ต้องการ โดยมีแนวทางในการพัฒนาที่หลากหลาย ได้แก่ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเอง โดยผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ต่างๆ การจัดอบรมสัมมนา โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากภายนอก องค์กรการฝึกอบรมจากผู้มีประสบการณ์ในองค์กร การสอนงานโดยหัวหน้างาน การเรียนรู้จากการ ปฏิบัติงานจริง การศึกษาดูงานทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ การถ่ายทอดความรู้ระหว่าง เพื่อนร่วมงาน และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

5. สภาพแวดล้อมในการทํางาน
พกฉ. มีนโยบายที่จะดูแลให้เจ้าหน้าที่มี สุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้ สํานักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พกฉ. สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมใน กิจกรรมต่างๆตามที่กฎหมายกําหนด เช่น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และจัดให้มีสวัสดิการ นอกจากสวัสดิการพื้นฐาน อาทิ ประกัน อุบัติเหตุกลุ่ม ค่าตรวจสุขภาพประจําปี พกฉ. มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ทํางานใน สํานักงานอย่างมีความสุข ปลอดภัย ดังนั้นจึงได้ จัดสถานที่ทํางาน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ให้ เหมาะสมกับลักษณะงาน อีกทั้งจัดหาสิ่งอํานวย ความสะดวกต่างๆให้แก่ พนักงาน เช่น ที่จอด รถ ห้องพยาบาล

6. การพัฒนาบุคลากร
พกฉ.มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติเกี่ยวกับงาน เป็นไปตามความสามารถที่ตำแหน่งงานนั้นๆต้องการโดยมีแนวทางในการพัฒนาที่หลักหลาย ได้แก่ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเองโดยผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ต่างๆ การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากภายนอกองค์กร การฝึกอบรมจากผู้มีประสบการณ์ในองค์กร การสอนงานโดยหัวหน้างาน การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้ พกฉ. ได้พยายามปรับกระบวนการทำงานของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และจัดสรรเจ้าหน้าที่ให้มีโอกาสปฏิบัติงานในส่วนงานที่เจ้าหน้าที่มีความรู้


                                                                                        พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล
                                                                                  ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
                                                                               เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว