img

หนังสือองค์ความรู้

หนังสือองค์ความรู้ด้านการเกษตร คู่มือสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้การทำการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพึ่งพาตนเอง โดยรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา มากมายจากทั่วประเทศ จากหลากหลายวิทยากร เครือข่าย และภาคีความร่วมมือต่างๆ ผู้มากประสบการณ์ ที่มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ มากมาย โดยผู้ที่สนใจ สามารถมาเลือกเรียนรู้ หนังสือองค์ความรู้ด้านการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง ที่มีกว่า 55 เรื่อง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับภูมิสังคม