คู่มือการปฏิบัติงาน

ชื่อรายละเอียด
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานงานตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม
ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน การให้บริการเข้าชมและเรียนรู้พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน การแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตําแหน่ง ของเจ้าหน้าที่ พกฉ.
ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานหลักเกณฑ์และวิธีหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
ดาวน์โหลด
คู่มือนำชมฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรพอเพียงเมือง
ดาวน์โหลด
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายผลิตและประยุกต์พิพิธภัณฑ์
ดาวน์โหลด
คู่มือการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2565
ดาวน์โหลด
คู่มือการประเมินค่างาน
ดาวน์โหลด
คู่มือการรับนักศึกษาฝึกงาน
ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
ดาวน์โหลด
คู่มือการยืมทรัพย์สินของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด