คู่มือการปฏิบัติงาน

ชื่อรายละเอียด
คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานทั้่วไป
ดาวน์โหลด
คู่มือมาตรการป้องกันและรักษาทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง
ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลด
คู่มือการควบคุมครุภัณฑ์
ดาวน์โหลด
คู่มือการคืนหลักประกันสัญญา
ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ (Work Manual)
ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง
ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานงานตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม (แก้ไขครั้งที่ 1)
ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน การให้บริการเข้าชมและเรียนรู้พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567)
ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน การแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตําแหน่ง ของเจ้าหน้าที่ พกฉ.
ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานหลักเกณฑ์และวิธีหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
ดาวน์โหลด
คู่มือนำชมฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรพอเพียงเมือง
ดาวน์โหลด
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายผลิตและประยุกต์พิพิธภัณฑ์
ดาวน์โหลด
คู่มือการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2565
ดาวน์โหลด
คู่มือการประเมินค่างาน
ดาวน์โหลด
คู่มือการรับนักศึกษาฝึกงาน
ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
ดาวน์โหลด
คู่มือการยืมทรัพย์สินของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด