img

พันธกิจ

  • 1) เผยแพร่ พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์
  • 2) สืบสาน รักษา ต่อยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร
  • 3) บริหารจัดการองค์กรให้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศ
  • 4) ส่งเสริม สนับสนุน เครื่อข่ายและภาคีความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร