img

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. จัดตั้งเมื่อปี 2553 มีภารกิจหลักในการเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพทางด้าน การเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญานวัตกรรม เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต จัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการจัดแสดงนิทรรศการใน อาคารและนอกอาคาร การสาธิตเกี่ยวกับนวัตกรรมการเกษตรสร้างต้นแบบนวัตกรรมการเกษตร และแปลง เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เข้าชมและเรียนรู้ได้รับความสุข สนุกสนาน และน าไปประยุกต์ใช้ในการ ด าเนินชีวิต เพื่อให้การบริหารงานของ พกฉ. มีคุณธรรมและจริยธรรมภายในหน่วยงาน รวมทั้งให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับการบริการอย่างเสมอภาค พกฉ. จึงก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กำหนดให้ผู้บริหารเป็นผู้นำในการแสดงเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมใน การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ ก ากับดูแลและติดตาม การปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการ ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ หากพบว่าในภารกิจใดยังไม่มีมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน หรือไม่ทันสมัย ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปรับปรุงมาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานให้เหมาะสม กับการปฏิบัติงาน
2. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และมี ส่วนร่วมในการดำเนินงานของส านักงาน
3. ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บและ ประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการสืบค้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงาน