img

1 ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน

โครงการ “1 ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ซึ่งได้ดำเนินการแล้วจำนวน 12 รุ่น ตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 จนถึงเดือนมกราคม 2562 นั้น จึงมีการพัฒนา ต่อยอดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน เป็นโครงการ 1 ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อสนองพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด และเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ด้านการเกษตร ตลอดจนน้อมนำนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนายกระดับและขยายผลเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร