img

พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6)

Image

จัดแสดงนิทรรศการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวความสำคัญของแม่น้ำ น้ำที่เปรียบเสมือนแม่ผู้ให้ชีวิต เพราะทุกชีวิตบนโลกใบนี้ล้วนมีต้นกำเนิดเกิดขึ้นจากน้ำ ไม่ว่าจะน้ำมากหรือน้ำน้อย ล้วนส่งผลกระทบและมีความสำคัญสำหรับทุกชีวิต พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำแบ่งการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 4 โซน ดังนี้

1) น้ำ...แม่ผู้ให้ชีวิต

น้ำเปรียบเสมือนผู้ให้กำเนิด หล่อเลี้ยงผู้คนและธรรมชาติ สายธารจากเทือกเขาสู่ท้องทะเลมีทั้งสายน้ำใหญ่และลำน้ำสาขาไหลรวมกันเป็นแม่น้ำสายหลัก ชุมชนได้พึ่งพาอาศัยดำรงชีวิตทำการเกษตร ทำประมงเพื่อเลี้ยงชีพ น้ำยังเกี่ยวพันกับความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แตกต่างหลากหลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หลังจากนี้จะพาทุกท่านไปพบกับบึงน้ำภายในป่าต้นน้ำที่มีความบริสุทธิ์รวมถึงรู้จักสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบึงแห่งนี้ที่คอยบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ของน้ำ

Image
Image

2) โรงภาพยนตร์ 4 มิติ 270 องศา “วิถีแห่งน้ำ”

ร่วมกันผจญภัยไปในสายน้ำกับพี่นากน้อย ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำการดำเนินชีวิตของทุกชีวิตก็ล้วนแต่มีน้ำเป็นบทบาทสำคัญของการใช้ชีวิต น้ำก่อให้เกิดชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และหากวันนี้เราไม่ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดให้กับน้ำ ทุกชีวิตก็ย่อมได้รับผลกระทบตามไปด้วยเช่นกัน และหลังจากนี้จะพาทุกท่านไปเรียนรู้วิถีแห่งสายน้ำที่คอยหล่อเลี้ยงทุกชีวิต รวมถึงไปรู้จักลุ่มน้ำในประเทศไทย และการดำรงชีวิตของผู้คนตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ

3) แม่น้ำ สายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิต

น้ำเปรียบเสมือนสายเลือดที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตจากต้นน้ำบนป่าเขาจนไหล ลงสู่ทะเลตลอดสายธารแห่งน้ำ

Image
Image

4) รอยพระดำเนิน ทรงเดินไป ในแดนชล

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ก็ทรงงานอย่างหนักในเรื่องของการจัดการน้ำตั้งแต่เทือกเขาสู่ท้องทะเลผ่านโครงการมากกว่า 1,700 โครงการ


ภาพ 360 องศา